Ocenjevanje znanja, napredovanje učencev in izpiti v letošnjem šolskem letu

Ocenjevanje znanja, napredovanje učencev in izpiti v letošnjem šolskem letu

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je s sklepom določila ukrepe v zvezi z ocenjevanjem znanja, napredovanja učencev, opravljanjem predmetnih in popravnih izpitov za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v letošnjem šolskem letu.

Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri predmetu, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za katere predmetnik določa več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu. Znanje učenca se v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat.

Pri ocenjevanju znanja naj učitelj uporablja različne načine ocenjevanja – glede na cilje oz. standarde znanja, učencu, ki pa je v drugem ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta, pa mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka v šolskem letu.

Učencu, ki je v drugem ocenjevalnem obdobju pridobil negativno oceno iz posameznega predmeta, mora učitelj omogočiti, da je ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka v šolskem letu.

Napredovanja učencev iz razreda v razred:

Učenec 3., 4., 5. in 6. razreda, ki je ob koncu šolskega leta negativno ocenjen iz enega ali več predmetov, lahko ponavlja razred na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika v soglasju s starši.
Učenec 3. razreda prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom lahko ponavlja razred na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika v soglasju s starši, če ni dosegel minimalnih standardov znanja.
Učenec 7. in 8. razreda, ki je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz več kot treh predmetov, razred ponavlja.
Učenec 7. in 8. razreda, ki je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz največ treh predmetov, do konca šolskega leta opravlja popravni izpit.
Učenec 7. in 8. razreda lahko opravlja popravni izpit največ trikrat.
Učenec 7. in 8. razreda, ki je bil pri opravljanju predmetnih izpitov negativno ocenjen iz največ treh predmetov, opravlja popravni izpit.
Učenec 7. in 8. razreda, ki je bil pri opravljanju predmetnih izpitov negativno ocenjen iz več kot treh predmetov, ponavlja razred.
Učenec 7. in 8. razreda, ki do konca šolskega leta ni pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, pogojno napreduje v višji razred. Če v tretjem roku izpita ne opravi uspešno, razred ponavlja.

Tretji izpitni rok za popravne izpite bo od 11. septembra do 18. septembra. Za učence, ki imajo popravni izpit, mora šola organizirati dopolnilni pouk v obsegu najmanj desetih ur za posamezni predmet.

Strokovnjaki z Zavoda RS za šolstvo ravnateljem oz. učiteljem pri tem svetujejo, naj bo presoja pri ocenjevanju odvisna od dejanskih možnosti za doseganje učnih ciljev učencev, v času izobraževanja na daljavo pa naj učitelji ocenjujejo znanje, ki je bilo ustrezno obravnavano ter utrjeno z različnimi oblikami in metodami.

Učencem prvih in drugih razredov naj učitelj oceni napredek pri doseganju standardov znanja, pri čemer naj se upošteva, da so cilji in standardi v učnih načrtih praviloma postavljeni na ravni triletja in bo mogoče izpad nadomestiti v drugem oz. tretjem razredu. Pri ocenjevanju učencev od tretjega razreda naprej, kjer poteka številčno ocenjevanje znanja, naj učitelji upoštevajo, katere učne cilje, ki jih predvideva učni načrt, bodo lahko učenci dosegli v času izobraževanja na daljavo. Zavod RS za šolstvo prav tako predlaga, da naj učitelji pri številčnem ocenjevanju upoštevajo, katere standarde bodo lahko izkazovali učenci.

Pri ocenjevanju znanja je po mnenju Zavoda RS za šolstvo smiselno, da učitelji pri ocenjevanju uporabijo tiste načine, s katerimi so se učenci že seznanili v okviru dejavnosti preverjanja znanj, izogibajo pa naj se ocenjevanju znanja s pisnimi preizkusi znanja. Učencem morajo učitelji zagotoviti možnost, da izdelek oz. dokaz o naučenem na podlagi povratnih informacij lahko tudi izboljšajo.

Glede zaključevanja ocen Zavod RS za šolstvo učiteljem priporoča, da pri določanju zaključne ocene izhajajo iz ocen, pridobljenih do 16. marca letos, ob tem pa naj upoštevajo tudi izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času tovrstnega izobraževanja.

Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v š. l. 2019/20
Priporočila za ocenjevanje znanja v osnovni šoli
Dopis ministrice k sklepu

Ideje za športno obarvane praznike

Ideje za športno obarvane praznike

– Iskanje izgubljenih pirhov (iskanje zaklada):

V igri lahko sodelujejo vsi člani družine. Obarvane jajčke oz. pirhe nekdo od družinskih članov skrije po hiši. Ostali člani poizkušajo čim hitreje skrite pirhe najti, pri tem pa si lahko pomagajo z ukazi “toplo”, “hladno”.

– Štafetne igre:

Vsi člani družine se lahko razdelijo v dve skupini. Vsak tekmovalec v skupini ima eno žlico, na njej pa jajčko (pirh). Naloga je, da vsi člani družine čim hitreje prenesejo pirh iz enega konca hiše na drugega. Da je igra bolj zanimiva, lahko pirh na žlički (vsak ima svojo žličko) prenašajo v ustih.

– Ciljanje pirhov s kovancem

Ena izmed tradicionalnih iger se igra tako, da se pirh položi na tla. Zadnjo stran stene se lahko zaščiti s kartonom. Na razdalji 2 – 3 metre se s kovancem za 50 centov (lahko tudi z 1 ali 2 evra) cilja pirh. Zmaga tisti, ki prvi zadane pirh.

Pomoč, nasveti staršem in otrokom

Pomoč, nasveti staršem in otrokom

Spoštovani starši in učenci,

izredna situacija, ki je nastala v državi, je posegla v naše medsebojne odnose in načine druženja. V takšnih okoliščinah smo ljudje bolj občutljivi in se različno odzivamo. Za nekatere je to težka preizkušnja, nekateri bodo morda iz te situacije pridobili kaj pozitivnega (npr. večjo družinsko povezanost…), pri nekaterih pa se bodo lahko pojavile tudi duševne težave ali stiske.

Na spodnji povezavi vas čakajo številne povezave do mnogih uporabnih in koristnih gradiv. Spletna povezava se bo tedensko nadgrajevala z novimi vsebinami.

https://padlet.com/mojcapevec/teqafi01c9lk

Na  elektronskem naslovu mojca.pevec@guest.arnes.si sem na voljo za pomoč in podporo, če jo potrebujete.

Želim, da bi se uspešno kosali s »korona« izzivi in jih čim prej premagali.

Mojca Pevec, svetovalna delavka

Športne vsebine

Športne vsebine

Vabljeni, da opravite nekaj vaj, ki jih je pripravil naš učitelj Jure.

Stran 1 od 212