Svet zavoda

Sestava sveta zavoda OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Predstavniki delavcev Predstavniki ustanovitelja Predstavniki staršev
Mojca Pevec Tomi Dušič Jožica Kene
Brigita Vahen Andreja Matijevc Jože Klobasa
Anica Butkovič Miran Omerzel Maša Bizjan
Vlado Plevnik
Romana Žnideršič

Šolo upravljata ravnateljica Nuška Ogorevc in Svet zavoda, sestavljen tripartitno, iz treh članov sveta staršev, petih članov predstavnikov delavcev šole in treh predstavnikov ustanoviteljice.Svet šole vodi predsednica Anica Butkovič. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in največ dvakrat zaporedoma. Svet javne osnovne šole odloča z večino glasov vseh članov.

poslovnik_sveta_zavoda