RAZIGRAN TEDEN OTROKA PRI ŽOGICAH

V tednu otroka, ki je za nami, smo zelo uživali. Kljub temu da naša najmlajša članica šteje 11 mesecev, smo uspešno krmarili skozi teden. In kaj vse smo počeli? V ponedeljek so nam Palčki sami naredili slano testo. Vsi smo upodabljali ježke, ki že pridno počivajo v naših garderobah. Mi, najmlajši, smo naredili dva ježka, medtem ko so Palčki naredili vsak svojega.

V torek smo imeli srečanje s pišečkimi gasilci. Pogledali smo si njihovo vozilo, slišali sireno, špricali z vodo, poskusili njihove težke čelade ter si v domu pogledali njihove nagrade.

V sredo pa smo s skupino Palčki imeli bučno olimpijado. Ta je potekala kar na našem otroškem igrišču. Najmlajši smo s samokolnico prevažali buče, jih nosili, kotalili ter z žlico nosili kostanje. Palčki, ki so že veliki, pa so z žlico nosili kostanje in ruženo koruzo po  že vnaprej pripravljenem poligonu. Je pa ta olimpijada imela duh tekmovanja, saj so Palčki preverjali svoje moči ter med sabo tekmovali. Za konec olimpijade pa smo vsi dobili zlato medaljo za sodelovanje. Preden smo odšli na kosilo, pa smo naredili še en obhod po parkirišču. Zagledali smo traktor in obstali. Nekdo mora opraviti tudi nadzor. J Četrtkov dopoldan pa nosi naslov Mehurčkast ples. Tokrat smo mi, Žogice, gostile Palčke. Vzgojiteljice smo pripravile glasbo, svetlobne laserje ter prižgale napravo, ki je namesto nas pihala milne mehurčke. Odlična iznajdba! V plesu smo uživali vsi, Žogice, Palčki ter vzgojiteljice.  Za konec plesa  pa smo se ulegli na tla, se umirili ter pustili mehurčkom, da so nas pobožali. V petek nas ni zmotil niti dež.

Po jutranjem krogu smo Žogice likovno ustvarjale jesenska drevesa. Nastali so unikatni izdelki. Ker smo bili celoten teden zelo pridni, aktivni ter delavni, smo si za nagrado ogledali eno risanko. 

Teden otroka v vrtcu

Otroci so imeli možnost aktivno sodelovati pri izbiri in načrtovanju dejavnosti tedna otroka, katerega vodilo je bila razigranost in dobro počutje. Tako so odšli na obisk h gasilcem, kjer so si ogledali gasilsko opremo, pripomočke in gasilski avto. Otroci so sodelovali na bučni olimpijadi. Prevažali so buče in sodelovali v štafetnih igrah.  Ob živahnih ritmih so se zabavali na mehurčkasti zabavi, z njimi pa so plesali tudi milni mehurčki. Ob koncu tedna so otroci potovali v pravljični svet in spoznali zgodbo Debela repa. Ves čas so tudi igrali, saj igra razvija in krepi njihovo domišljijo, telo in spodbuja k razvoju prijateljskih odnosov, zato bomo v vrtcu vse leto skrbeli, da bodo otroci razigrani uživali prihajajoče dni.

Vzgojiteljice Ana Žalac, Nina Kotnik in Sanja Štefanič

Množični tek v vrtcu pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Gibanje je zelo pomembno za predšolske otroke, ki svoje gibalne sposobnosti šele razvijajo. V vrtcu pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece se zavedamo pomena gibanja, hkrati pa spodbujamo krepitev narodne zavesti. Malčki skupine Žogice in otroci skupine Palčki so se udeležili množičnega teka, ki je potekal ob dnevu slovenskega športa. Vsi otroci so se potrudili po svojih najboljših močeh in pretekli zadano pot. Ob tem so nas opomnili, kako daleč se lahko pride z majhnimi koraki in vztrajnostjo.  

Vzgojiteljice Nina Kotnik, Sanja Štefanič in Ana Žalac

Sodelovanje vrtca v projektu MIZŠ, sofinanciranega s sredstvi evropskega socialnega sklada, 1. zaposlitev

Sodelovanje vrtca v projektu MIZŠ, sofinanciranega s sredstvi evropskega socialnega sklada, 1. zaposlitev

Junija 2020 smo na naši šoli, vrtcu uspešno kandidirali  na javnem  razpisu

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sofinanciranega s sredstvi evropskega socialnega sklada, 1. zaposlitev za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja.

Pomočnik vzgojitelja začetnik je oseba, ki ob vključitvi v operacijo (prvi dan projektne zaposlitve) izpolnjuje naslednje pogoje: je stara do vključno 29 let, nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja v programu, za katerega je vzgojno-izobraževalni zavod vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov, in išče prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).

PREDNOSTNA OS:  »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«

PREDNOSTNA NALOŽBA:  »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«

SPECIFIČNI CILJ: »Znižanje brezposelnosti mladih«.

V sklopu prijavne vloge na projekt smo morali priložiti tudi predlog načrta usposabljanja kandidata za začetnika za celotno uvajalno obdobje (trajanje projekta) v katerem smo opisali na kakšen način bo kandidat za začetnika pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije. Za vsebino usposabljanja in pripravo predloga načrta usposabljanja smo  uporabili določila predpisov s področja pripravništva v vzgoji in izobraževanju.

Predlog je  vključeval pridobivanje kompetenc s področij: znanja in razumevanja, spretnosti in učinkovitega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem, prepričanj, vrednot in stališč ter organizacije in vodenja.

Namen projekta je bil, da kandidatki omogočimo pridobivanje kompetenc , ki se med seboj povezujejo in nadgrajujejo: odlično poznavanje in povezovanje vseh kurikularnih (vzgojnih) področij, sposobnost vnašanja novosti v pedagoško delo, sposobnost timskega dela in sodelovanja s starši, fleksibilnost, inovativnost, kreativnost in vsekakor pripravljenost na vseživljenjsko izobraževanje.

Prisotnost  vseh navedenih  kompetenc pri strokovnem delavcu vodi h kakovostnem, sodobnem razmišljajočem se praktiku, kar naj bi bil tudi cilj vsakega posameznika, ki dela z otroki. To je bil tudi naš cilj in namen za izbrano kandidatko.

Kandidatka Blanka Stermecki je v našem vrtcu opravila 5 mesecev dela na projektnem del. mestu vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice. Ob delu je spoznavala in povezovala kurikularna področja, razvijala sposobnosti timskega dela in sodelovanja s starši. Razvijala je svojo kreativnost, inovativnost in vsekakor pripravljenost na vseživljenjsko izobraževanje. Pridobivanjem vseh teh kompetenc ji bo pomagalo na poti,  da postane sodoben, kakovosten razmišljajoč praktik.

Postala je aktiven član strokovnega kadra ter je s  pomočjo vodenja, pogovora in svetovanjem svoje mentorice  spoznavala poklic pomočnika vzgojitelja.

Bila je seznanjena s pravilniki, načrti, ukrepi ter je  tako pripravljena na različne možne situacije.

Kandidatka je uspešno opravila vse potrebne nastope za prijavo strokovnega izpita. Opravljala jih je v obeh oddelkih.

Tekom opravljanja dela pri nas je pridobila potrebno število ur za opravljanje strokovnega izpita, katerega je 15. julija 2021 tudi uspešno opravila.

Kandidatkino delo in sodelovanje  je nekajkrat opisano tudi na naši spletni strani.

Veseli smo, da smo imeli priložnost sodelovati v evropskem projektu. Sodelovanjem v takšnem projektu smo pridobili vsi udeleženci:  vrtec in šola,  ki smo projekt prijavili, strokovne delavke zaposlene v vrtcu  in kandidatka, ki smo ji omogočili delovne izkušnje.

»Male glavice, ki svet vidijo skozi drugačne oči kot odrasli, ni lahko napolniti z novim znanjem. Vzgojiteljica je na preizkušnji vsak dan, išče nove kanale do otrokovega razumevanja. Še zlasti, ker je vsak otrok svet zase«.

Zapisala: Ana Žalac, pom. ravnateljice za vrtec

Blanka in Tjaša

Blanka in Tjaša

Lani smo  v našem vrtcu uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je  sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada.

Tako je na projektnem delovnem mestu  1. zaposlitev začela delati Blanka Stermecki, študentka predšolske vzgoje, ki je končala srednjo vzgojiteljsko šolo. Z delom pri nas bo pridobila potrebno prakso, znanje in izkušnje, s katerimi se bo prijavila na strokovni izpit.

Tjaša Černelč je dijakinja srednje vzgojiteljske šole v Brežicah in pri nas opravlja enomesečno pedagoško  prakso.

Zelo veseli smo bili novih, nasmejanih  obrazov pri nas. Blanka nas je že prvi dan »osvojila« z igranjem na citre. Tudi malčki – Žogice – so jo takoj vzeli za svojo. Simpatično jo kličejo, kot samo oni znajo: »Baka, Banka, Kaka …«

Tjaša nas je že tudi prvi dan  razveselila z novo gibalno igrico »Ujemi rep«. Palčki, ki so malo starejši od Žogic, se s Tjašo veliko pogovarjajo, telovadijo in veselijo njenih likovnih idej.

Obe, Blanka in Tjaša, sta popestrili že tako razgibane dneve naših malčkov in nenazadnje sta v veliko pomoč v oddelku. Vzgojiteljice pa rade prenašamo svoje znanje in  izkušnje na mlade rodove, ki prihajajo v »naše vrste«, pedagoške vode.

Od kandidatov in kandidatk za pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok, in med drugim tudi od vzgojiteljev, se pričakuje, da so srčni, imajo posluh za druge, so pripravljeni prisluhniti, poslušati in se pogovoriti, hkrati pa morajo biti visoko strokovno usposobljeni in profesionalni delavci in delavke pri vzgojno-izobraževalnem delu. Pri tem so zagotovo pomembni odlično poznavanje in povezovanje vseh kurikularnih (vzgojnih) področij, sposobnost vnašanja novosti v pedagoško delo, sposobnost timskega dela in sodelovanja s starši, fleksibilnost, inovativnost, kreativnost in vsekakor pripravljenost na vseživljenjsko izobraževanje.

Kako bosta te kompetence pomočnika vzgojitelja pridobivali in razvijali Blanka in Tjaša  v našem vrtcu?

Vse te kompetence se med seboj povezujejo in nadgrajujejo. Prisotnost  vseh navedenih  kompetenc pri strokovnem delavcu vodi h kakovostnemu, sodobnemu, razmišljajočemu se praktiku, kar naj bi bil tudi cilj vsakega posameznika, ki dela z otroki. To je tudi naš cilj in namen za obe, Blanko in Tjašo.

Za opravljanje poklica pomočnika vzgojitelja, ki odločilno vpliva na otrokov osebnosti razvoj, saj se otrok z odraslo osebo, v tem primeru s pomočnikom vzgojitelja ali z vzgojiteljem, poistoveti in jo posnema, se zahteva strokovno znanje, ustrezna usposobljenost, posluh in pozitivne osebnostne lastnosti.

Želimo, da bi se kandidatki skozi vse naštete dejavnosti in tudi z našo pomočjo zavedali pomena biti vzgojitelj predšolskih otrok:

»Odrasli smo na tem svetu z namenom, da otroke pripravimo na življenje. Podarjeni so nam, da jih oblikujemo, da jim damo vrednote, da jim pomagamo poiskati smisel v življenju, da jih spremljamo skozi pot odraščanja, nabiranja izkušenj …, da jim podarimo brezpogojno ljubezen.«

VZGOJITELJICA JE »UČITELJ«, KI ZNA POISKATI POT DO OTROKA IN MU ZNANJE POSREDOVATI NA TAK NAČIN, DA GA MOTIVIRA ZA UČENJE IN ISKANJE NOVIH SPOZNANJ IN IZKUŠENJ.

Male glavice, ki svet vidijo skozi drugačne oči kot odrasli, ni lahko napolniti z novim znanjem. Vzgojiteljica je na preizkušnji vsak dan, išče nove kanale do otrokovega razumevanja. Še zlasti, ker je vsak otrok svet zase.

»Kar slišim, pozabim, kar doživim, si zapomnim, kar delam, razumem.«                           (Konfucij)

V Pišecah, 25. 3. 2021                            Ana Žalac, pomočnica ravnateljice za vrtec

Dostopnost