Skoči na glavno vsebino

Dragi otroci, spoštovani starši!

Na vrata je potrkal zaključek šolskega leta 2023-24. Zgodbe, ki smo jo skupaj pisali eno leto je kmalu konec in tako bomo zaprli še eno poglavje v knjigi, ki jo piše vrtec.  To je zgodba v kateri so naši otroci rastli, premagovali izzive, skozi igro spoznavali svet okrog sebe.

Pred nami je čas poletnih dopustov in počitnic. Običajno je to čas brezskrbnih dopustov, prostega časa, dolgih vročih dni, ki jih z otroki in najdražjimi doživljamo vsak na svoj način. Tudi v našem vrtcu je vsa leta tako.

Poletno delo v vrtcu smo oblikovali glede na potrebe staršev po varstvu otrok. Otroci obeh oddelkov bodo združeni.

Prisotne bodo strokovne delavke, ki jih otroci poznajo in jim zaupajo.

Dragi otroci in njihovi starši, ki zapuščate vrtec in odhajate v šolo, želimo vse dobro in uspešno v šoli. Vsem otrokom in staršem želimo dogodivščin polno poletje, sproščujoče počitnice in ostanite zdravi.

Ravnateljica in strokovne delavke vrtca

Obvestilo o vpisu v vrtce 2024

O  B  V  E  S  T  I  L  O

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina 

obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za

VPIS V VRTCE 

ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Vpis bo potekal za program:

• dnevni program:  v trajanju od 6 do 9 ur dnevno

• poldnevni program: v trajanju od 4 do 6 ur na dan (program bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok, glede na starostna obdobja vključenih otrok) in

• krajši program: za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in so do konca leta 2023 dopolnili starost pet let – v trajanju 240 ur (program bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok in bo odobren s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje).

Rok za oddajo vlog oz. vpisno obdobje:

od 4. do 11. marca 2024,  od 8. ure dalje.

Vlogo je potrebno oddati na Vlogi za vpis 2024/25 (v nadaljevanju: vloga), ki je javno objavljena na spletni strani vrtca oziroma šole, kamor vključujete otroka.

Način oddaje vloge:

Vlogo lahko oddate v skladu z navodili posameznega zavoda: osebno, po navadni pošti ali po elektronski pošti na uradne elektronske naslove izbranih vrtcev oziroma šol. Če je vloga oddana po elektronski pošti, mora biti obvezno podpisana in optično prebrana.  

Vpis poteka za vključitev otrok v šolskem letu 2024/25 od 1. 9. 2024. Vloge oddajte tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom. 

Pogoj za vključitev: 

V vrtec se lahko vključijo otroci, starosti najmanj enajst mesecev ob izpolnjenem pogoju, da je staršem prenehala pravica do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, (op: drugačni pogoji pri krajšem programu):

Način vključevanja otrok: 

• V oddelke bodo razporejeni otroci, ki  bodo izpolnjevali pogoje za vključitev od 1. 9. 2024 naprej, vloga pa bo oddana v času razpisa. Če bo v vrtec v času razpisa vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.

• Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času razpisa in starše povabil k sklenitvi pogodbenajpozneje do junija 2024. Starši morajo podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. Podpisana pogodba in plačilo akontacije štejeta, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec. V primeru, da v roku 15 dni podpisane pogodbe starši ne vrnejo v vrtec in ne poravnajo akontacije plačila, se šteje, da so vlogo umaknili. 

• Vse vloge za vrtec, oddane izven vpisnega obdobja bodo obravnavane po zaključku javnega vpisa, pri čemer bodo otroci vključeni le, če bo vrtec še razpolagal s prostimi mesti. 

Dodatne informacije:

Na spletnih straneh vrtca oz. šole, kjer je objavljena vloga za vpis so objavljene tudi telefonske številke, na kateri lahko dobite več informacij.

CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM ZA VRTCE V OBČINI BREŽICE za šolsko leto 2023/24

Vpis v vrtec

Spoštovani starši!

Na podlagi obvestila Občine Brežice vas  obveščamo, da bo vpis v vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece za naslednje šolsko leto 2024/25 potekal  od

4. do 11. marca 2024 od 7. ure dalje v pisarni pomočnice ravnateljice za vrtec (vhod vrtec).

Informacije o vpisu so dosegljive v tajništvu OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, v vrtcu na številki: 07 49 68 084 in na spletni strani http://www.ospisece.si, pod rubriko »Vrtec«. Vpisni obrazec si lahko natisnete in ga izpolnjenega prinesete s seboj na vpis.

… Od rojstva se otrok razvija, uči in nabira izkušnje prav preko igre tako s starejšimi kot s svojimi vrstniki.

Vizija vrtca je oblikovati zadovoljnega, zdravega in srečnega otroka. S strokovnim znanjem, izkušnjami in čustveno naravnanostjo ter z ljubeznijo do otrok, se strokovni delavci v vrtcu trudimo, da zagotavljamo takšno okolje, vzdušje in pozitivno klimo, ki vpliva na celosten in uravnotežen razvoj predšolskega otroka.

Vrtec je hiša, kjer domuje otroški smeh, sproščenost, veselje, družabnost in prijaznost. Ena izmed dobrih strani vrtca je tudi ta, da se otroci v njem naučijo, kako živeti v skupini, kako se prilagajati, deliti, sočustvovati, pomagati, kako navezati prve stike s sovrstniki, drugo osebo in ne nazadnje, kako se postaviti zase. Vse to so dejavniki, ki oblikujejo predšolskega otroka v osebnost, ki bo mogla in znala zakorakati v svet z novimi izkušnjami in z občutkom do življenja v skupini, družini in širši skupnosti.

Vsebine v vrtcu so oblikovane tako, da otroci skozi igro in z učenjem pridobijo koristna znanja, vedenja in sposobnost navedeno uporabiti s pomočjo izkušnje v novi, drugačni situaciji. Starši v vrtcu lahko z zadovoljstvom spremljajo otroka in njegov razvoj, ki je obogaten z novimi spoznanji, ki jih pridobi v letih, ko bo obiskoval vrtec.

Pa še ena pomembna informacija za vpis v domačem kraju. Otroci namreč v času obiskovanja vrtca stkejo prve prijateljske vezi, ki trajajo in se poglabljajo še v osnovni šoli.

V vrtcu želimo, da starši sprejmejo vrtec kot nekaj koristnega za svojega malčka in z zaupanjem v strokovne delavce vrtca omogočijo otroku zadovoljno in veselo druženje s sovrstniki in prijatelji.

Veseli bomo, če nam boste zaupali in svojega otroka vključili v naš vrtec!

Ravnateljica Nuška Ogorevc in strokovne delavke vrtca

S K L E P  o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je  v veljavi nov S K L E P  o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice je objavljen v Uradnem listu RS, št. 602-0001/2023 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1936/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-vrtcih-obcine-brezice)

Novost: V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – nad 20 delovnih dni, lahko starši uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni. Starši lahko uveljavijo to ugodnost za največ 90 koledarskih dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega dohodkovnega razreda. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni morajo starši predložiti vrtcu zdravniško potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti. Vrtec je zavezan, da ima pri mesečnem obračunu vse ustrezne dokumente, ki so podlaga za uveljavitev bolniške rezervacije.

Želimo vam prijetne počitniške dni!

Vpis v vrtec 2023/24

Vpis v vrtec 2023/24

Spoštovani starši!

Na podlagi obvestila Občine Brežice vas  obveščamo, da bo vpis v vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece za naslednje šolsko leto 2023/24 potekal  od

6. do 13. marca 2023 od 7. ure dalje v pisarni pomočnice ravnateljice za vrtec (vhod vrtec).

Informacije o vpisu so dosegljive v tajništvu OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, v vrtcu na številki: 07 49 68 084 in na spletni strani http://www.ospisece.si, pod rubriko »Vrtec«. Vpisni obrazec si lahko natisnete in ga izpolnjenega prinesete s seboj na vpis.

… Od rojstva se otrok razvija, uči in nabira izkušnje prav preko igre tako s starejšimi kot s svojimi vrstniki.

Vizija vrtca je oblikovati zadovoljnega, zdravega in srečnega otroka. S strokovnim znanjem, izkušnjami in čustveno naravnanostjo ter z ljubeznijo do otrok, se strokovni delavci v vrtcu trudimo, da zagotavljamo takšno okolje, vzdušje in pozitivno klimo, ki vpliva na celosten in uravnotežen razvoj predšolskega otroka.

Vrtec je hiša, kjer domuje otroški smeh, sproščenost, veselje, družabnost in prijaznost. Ena izmed dobrih strani vrtca je tudi ta, da se otroci v njem naučijo, kako živeti v skupini, kako se prilagajati, deliti, sočustvovati, pomagati, kako navezati prve stike s sovrstniki, drugo osebo in ne nazadnje, kako se postaviti zase. Vse to so dejavniki, ki oblikujejo predšolskega otroka v osebnost, ki bo mogla in znala zakorakati v svet z novimi izkušnjami in z občutkom do življenja v skupini, družini in širši skupnosti.

Vsebine v vrtcu so oblikovane tako, da otroci skozi igro in z učenjem pridobijo koristna znanja, vedenja in sposobnost navedeno uporabiti s pomočjo izkušnje v novi, drugačni situaciji. Starši v vrtcu lahko z zadovoljstvom spremljajo otroka in njegov razvoj, ki je obogaten z novimi spoznanji, ki jih pridobi v letih, ko bo obiskoval vrtec.

Pa še ena pomembna informacija za vpis v domačem kraju. Otroci namreč v času obiskovanja vrtca stkejo prve prijateljske vezi, ki trajajo in se poglabljajo še v osnovni šoli.

V vrtcu želimo, da starši sprejmejo vrtec kot nekaj koristnega za svojega malčka in z zaupanjem v strokovne delavce vrtca omogočijo otroku zadovoljno in veselo druženje s sovrstniki in prijatelji.

Veseli bomo, če nam boste zaupali in svojega otroka vključili v naš vrtec!

Ravnateljica Nuška Ogorevc in strokovne delavke vrtca

Dostopnost