Skoči na glavno vsebino

Svet zavoda

Šolo upravljata ravnateljica Nuška Ogorevc in Svet zavoda, sestavljen tripartitno, iz treh članov sveta staršev, petih članov predstavnikov delavcev šole in treh predstavnikov ustanoviteljice. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta, in to največ dvakrat zaporedoma. Svet javne osnovne šole odloča z večino glasov vseh članov.

PREDSTAVNIKI DELAVCEV PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA PREDSTAVNIKI STARŠEV
Matjaž Vrešak, predsednik Jože Krulc Jožica Mirt
Tanja Culetto Tadej Škof Janja Verstovšek
Sandra Žnidarič Jože Denžič Nina Preskar
Dragica Šeler    
     

Svet zavoda:

 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti;
 • daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih vprašanjih;
 • po potrebi natančno določi postopek volitev delavcev v svet šole;
 • sprejema pravila in druge splošne akte šole;
 • sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • razpisuje volitve predstavnikov v svet šole;
 • potrjuje finančni načrt in sprejema zaključni račun šole;
 • imenuje in razrešuje ravnatelja;
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.

poslovnik_sveta_zavoda

Dostopnost