Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev posameznega oddelka. Te starši izvolijo na roditeljskih sestankih oddelkov. Po poslovniku o delu sveta staršev prvi sklic v septembru novega šolskega leta opravi ravnatelj. Svet staršev se konstituira na prvem sestanku, kjer se izvolita predsednik in podpredsednik staršev.

Svet staršev:

  • obravnava letni delovni načrt šole,
  • daje mnenje k programu razvoja šole,
  • predlaga nadstandardne  programe,
  • razpravlja o poročilu vzgojno-izobraževalnega dela,
  • obravnava pritožbe staršev,
  • voli predstavnike v svet šole,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.

 

PRAVILA o delovanju sveta staršev.

Dostopnost