Šolski sklad

Sredstva šolskega sklada so namenjena nakupu učil in učnih pripomočkov ter subvencioniranju dejavnosti učencev ter pomoč socialno ogroženim otrokom. Na roditeljskih sestankih se bodo starši dogovorili o načinu prispevanja v sklad. Prispevke bomo zbirali tudi na dobrodelnih prireditvah. Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki oblikuje načrt dela in pripravi poročilo o delovanju.

Upravni odbor sprejme letni program dela šolskega sklada, poroča o delu.

ŠOLSKI SKLAD

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
Vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Poslanstvo sklada:

– negovati solidarnost in dobrodelnost – pomoč socialno šibkim učencem,
– financiranje nadstandardnih dejavnosti za vse učence šole in vrtca (dnevi dejavnosti, izleti, UNESCO tabori, tekmovanja, vstopnine, prevozi, zaključne ekskurzije, šola v naravi),
– pomoč nadarjenim učencem,
– nakup sodobnih didaktičnih pripomočkov, igral, AV sredstev…
– financiranje raziskovalne dejavnosti,
– zviševanje standarda pouka

Pridobivanje sredstev:
– prostovoljni prispevki staršev, učiteljev in občanov,
– donacije podjetij in podjetnikov,
– drugi viri

Transakcijski račun:
SI56 0120 9603 0645 712
Sklic: 0029100

Ravnateljica: Nuška Ogorevc

Dostopnost