Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

Pišece 34

8255 Pišece

Tel.: 07 45 200 70  Fax. :07 45 200 71

e-pošta: nuska.ogorevc@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba: Nuška Ogorevc, uni.dipl.soc.del., ravnateljica
Datum prve objave kataloga: Datum sprejema kataloga: 1. 6. 2006
Datum zadnje spremembe: 12. 10. 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.ospisece.si
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2. a  Organigram (pdf)
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 • Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, Pišece 34, 8255 Pišece 

T: +386 7 45 20 070

F: +386 7 45 20 071

E-pošta: o-pisece.nm@guest.arnes.si

Internetni naslov: www.ospisece.si

 • Enota vrtca pri Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece, Pišece 34, 8255 Pišece

T: +386 749 69 084

F: +386 7 45 20 071

E-pošta: vrtecpisece1@gmail.com

Internetni naslov: www.ospisece.si

2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Nuška Ogorevc, uni.dipl.soc.del., ravnateljica

T: +386 7 45 200 70

E-pošta: nuska.ogorevc@guest.arnes.si

2. c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi

       Akt o ustanovitvi

Pravila šolske prehrane

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti  

Pravila o hišnem redu

Vzgojni načrt

Pravilnik o postopkih in ukrepih za varnost osebnih podatkov – OŠ Maksa Pleteršnika Pišece z vrtcem

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o rednem letnem popisu

Pravila o delovanju šolskega sklada

Poslovnik o delu sveta staršev in sveta zavoda

Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest

Pravilnik o preprečevanju nasilja na delovnem mestu

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu

Državni predpisi

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja

Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje

Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja

Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

Predpisi EU
 • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov Predlogi predpisov
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 •  Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja
 • Napredovanja delavcev v nazive
 • Napredovanja delavcev v plačilne razrede
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejem Letnega poročila
 • Sprejem Poročila o realizaciji LDN
 • Sprejem Poslovnega poročila
2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Evidenca zaposlenih

Evidence , ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk  Jih ni
2. i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Letni delovni načrt šole  

 • Letni delovni načrt vrtca
 • Publikacija šole
 • Publikacija vrtca

Šolski koledar
Urniki

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.ospisece.si .

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja

Stroškovnik Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Urniki
LDN šole in vrtcaSeznam potrebščin in učbenikov  

Novice

Kontaktni podatki

Publikacija

 

Dostopnost