Skoči na glavno vsebino

O  B  V  E  S  T  I  L  O

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina 

obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za

VPIS V VRTCE 

ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Vpis bo potekal za program:

• dnevni program:  v trajanju od 6 do 9 ur dnevno

• poldnevni program: v trajanju od 4 do 6 ur na dan (program bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok, glede na starostna obdobja vključenih otrok) in

• krajši program: za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in so do konca leta 2023 dopolnili starost pet let – v trajanju 240 ur (program bo izveden, če bo vpisano zadostno število otrok in bo odobren s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje).

Rok za oddajo vlog oz. vpisno obdobje:

od 4. do 11. marca 2024,  od 8. ure dalje.

Vlogo je potrebno oddati na Vlogi za vpis 2024/25 (v nadaljevanju: vloga), ki je javno objavljena na spletni strani vrtca oziroma šole, kamor vključujete otroka.

Način oddaje vloge:

Vlogo lahko oddate v skladu z navodili posameznega zavoda: osebno, po navadni pošti ali po elektronski pošti na uradne elektronske naslove izbranih vrtcev oziroma šol. Če je vloga oddana po elektronski pošti, mora biti obvezno podpisana in optično prebrana.  

Vpis poteka za vključitev otrok v šolskem letu 2024/25 od 1. 9. 2024. Vloge oddajte tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom. 

Pogoj za vključitev: 

V vrtec se lahko vključijo otroci, starosti najmanj enajst mesecev ob izpolnjenem pogoju, da je staršem prenehala pravica do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, (op: drugačni pogoji pri krajšem programu):

Način vključevanja otrok: 

• V oddelke bodo razporejeni otroci, ki  bodo izpolnjevali pogoje za vključitev od 1. 9. 2024 naprej, vloga pa bo oddana v času razpisa. Če bo v vrtec v času razpisa vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.

• Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času razpisa in starše povabil k sklenitvi pogodbenajpozneje do junija 2024. Starši morajo podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. Podpisana pogodba in plačilo akontacije štejeta, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec. V primeru, da v roku 15 dni podpisane pogodbe starši ne vrnejo v vrtec in ne poravnajo akontacije plačila, se šteje, da so vlogo umaknili. 

• Vse vloge za vrtec, oddane izven vpisnega obdobja bodo obravnavane po zaključku javnega vpisa, pri čemer bodo otroci vključeni le, če bo vrtec še razpolagal s prostimi mesti. 

Dodatne informacije:

Na spletnih straneh vrtca oz. šole, kjer je objavljena vloga za vpis so objavljene tudi telefonske številke, na kateri lahko dobite več informacij.

CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM ZA VRTCE V OBČINI BREŽICE za šolsko leto 2023/24

Dostopnost