Skoči na glavno vsebino

Junija 2020 smo na naši šoli, vrtcu uspešno kandidirali  na javnem  razpisu

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, sofinanciranega s sredstvi evropskega socialnega sklada, 1. zaposlitev za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja.

Pomočnik vzgojitelja začetnik je oseba, ki ob vključitvi v operacijo (prvi dan projektne zaposlitve) izpolnjuje naslednje pogoje: je stara do vključno 29 let, nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja v programu, za katerega je vzgojno-izobraževalni zavod vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov, in išče prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).

PREDNOSTNA OS:  »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«

PREDNOSTNA NALOŽBA:  »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«

SPECIFIČNI CILJ: »Znižanje brezposelnosti mladih«.

V sklopu prijavne vloge na projekt smo morali priložiti tudi predlog načrta usposabljanja kandidata za začetnika za celotno uvajalno obdobje (trajanje projekta) v katerem smo opisali na kakšen način bo kandidat za začetnika pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije. Za vsebino usposabljanja in pripravo predloga načrta usposabljanja smo  uporabili določila predpisov s področja pripravništva v vzgoji in izobraževanju.

Predlog je  vključeval pridobivanje kompetenc s področij: znanja in razumevanja, spretnosti in učinkovitega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela, sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem, prepričanj, vrednot in stališč ter organizacije in vodenja.

Namen projekta je bil, da kandidatki omogočimo pridobivanje kompetenc , ki se med seboj povezujejo in nadgrajujejo: odlično poznavanje in povezovanje vseh kurikularnih (vzgojnih) področij, sposobnost vnašanja novosti v pedagoško delo, sposobnost timskega dela in sodelovanja s starši, fleksibilnost, inovativnost, kreativnost in vsekakor pripravljenost na vseživljenjsko izobraževanje.

Prisotnost  vseh navedenih  kompetenc pri strokovnem delavcu vodi h kakovostnem, sodobnem razmišljajočem se praktiku, kar naj bi bil tudi cilj vsakega posameznika, ki dela z otroki. To je bil tudi naš cilj in namen za izbrano kandidatko.

Kandidatka Blanka Stermecki je v našem vrtcu opravila 5 mesecev dela na projektnem del. mestu vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice. Ob delu je spoznavala in povezovala kurikularna področja, razvijala sposobnosti timskega dela in sodelovanja s starši. Razvijala je svojo kreativnost, inovativnost in vsekakor pripravljenost na vseživljenjsko izobraževanje. Pridobivanjem vseh teh kompetenc ji bo pomagalo na poti,  da postane sodoben, kakovosten razmišljajoč praktik.

Postala je aktiven član strokovnega kadra ter je s  pomočjo vodenja, pogovora in svetovanjem svoje mentorice  spoznavala poklic pomočnika vzgojitelja.

Bila je seznanjena s pravilniki, načrti, ukrepi ter je  tako pripravljena na različne možne situacije.

Kandidatka je uspešno opravila vse potrebne nastope za prijavo strokovnega izpita. Opravljala jih je v obeh oddelkih.

Tekom opravljanja dela pri nas je pridobila potrebno število ur za opravljanje strokovnega izpita, katerega je 15. julija 2021 tudi uspešno opravila.

Kandidatkino delo in sodelovanje  je nekajkrat opisano tudi na naši spletni strani.

Veseli smo, da smo imeli priložnost sodelovati v evropskem projektu. Sodelovanjem v takšnem projektu smo pridobili vsi udeleženci:  vrtec in šola,  ki smo projekt prijavili, strokovne delavke zaposlene v vrtcu  in kandidatka, ki smo ji omogočili delovne izkušnje.

»Male glavice, ki svet vidijo skozi drugačne oči kot odrasli, ni lahko napolniti z novim znanjem. Vzgojiteljica je na preizkušnji vsak dan, išče nove kanale do otrokovega razumevanja. Še zlasti, ker je vsak otrok svet zase«.

Zapisala: Ana Žalac, pom. ravnateljice za vrtec

Dostopnost